ضرورت پاکسازی بازار از کالای قاچاق

سالها ست وارد ات مصنو عات طلا به کشور ممنوع است اما با وجود ا ین ممنو عیت بازار به شدت تحت تا ثیر طلا های قاچاق است و ما نند سیل بر با زار سرازیر شده است . ا ین امر باعث شده تولید کنند گان داخلی به شدت اسیب ببینند و نتوا نند برای افزا یش تولید و صادرات بر نا مه ریزی کنند. سال های خیلی د ور ا یران سهم خوبی در تجارت طلا داشت ولی ا ین سهم اکنون به کشورهای د یگر رسیده است. در حال حاضر به ترتیب کشورهای ا یتا لیا – چین-هند- تا یلند – هنک کنگ و تر کیه بالاترین سهم راد ر گردش با زار طلا دارند و ا ین سهم از ۵ میلیارد دلار تا ۲۶ میلیلرد دلار است حال در ا ین میان گردش طلا در بازار ایران ۳۰۰ تن است . ا ین در حالی است . که در کشور ۱۰هزار واحد تولیدی خرد – کوچک و متو سط داریم . که حدود ۷ هزار واحد تولیدی ان از سازمان ملی استاندارد کد شنا سا یی در یافت کرد ند . و ما بقی تو لید کنند گان نیز قرار است به ا ین مهم بپیو ندند.

از ا نجا که ایران در تا مین نیاز خود مشگلی ندارد و ا ین صنعت می توا ند اشتفال افر ین – ارز اور ودر امد زای خوبی زباشد . با ید از سوی دولت مورد حما یت قرار گیرد . لذا نخستین خواسته تو لید کنند گان از دولت جلو گیری از قا چاق وسیع طلای سا خته شده از کشورها یی چون هند و تر کیه است . اگر و ضعیت مو جود ادامه پیدا کند . ا ین نگرا نی بیشتر خواهد شد . که از تعداد تو لید کنند گان داخلی کاسته شود . و به مرور زمان ما به مصر ف کننده تبدیل شویم. حال از ا نجا که رهبر معظم ا نقلاب سال جد ید را سال اقتصاد مقاو متی اقدام و عمل معرفی کرد ند. ا ین حوزه پنا نسل ان را دارد. که در تحقیق ا ین شعار گام های بزرگی بر دارد. .

قاچاق طلا پدیده خا نمان براندازی است که اگر ادامه پیدا کند خیلی از افراد از نظر شغلی تحت تا ثیر قرار می گیرند. البته از تمام همکاران صنفی خود نیز می خواهم که از فروش طلا های قا چاق در واحد خود مما نعت کنند . و  د نبال مبلغ فروش لین گونه طلا ها نبا شند بر خی از کشور ها یی مه به ان اشاره شد. ما نند ما در ا ین حوزه سا بقه کار ندارند. ولی با حما یت دولت شان و افزا یش تو لید خود با تو جه به سلیقه بازار و جا معه بین ا لملل توا نستند در رتبه های اول تولید قرار گیرند. د ر حقیقت ا نها به مقوله طلا و جواهر نگاه صنعتی داشتند. و تو ا نستند. در گرد ش مالی جهان که به میزان ۱۲۰۰ میلیارد دلار است سهم خوبی داشته با شند. ا ین در حالی است که ا یران از ا ین عدد هیچ سهمی ندارد. . اگر اسیب ها بدرستی شنا سا یی شوند و به حوزه طلا به عنوان یک صنعت نگاه شود . ما می توا نیم حداقل از کشورهای حوزه خلیخ فارس سهم خودمان را یگیر یم. ما نبا ید د یکر تما شا چی کسا نی با شیم. که سهم مان را گر فتند. تنها تو صیه من در راستای اقتصاد مقاو متی این است که با زار طلا از قا چاق پا کسازی شود. . ود یگر اجازه ند هیم برا حتی طلای سا یر کشور ها در شرا یطی که ممنو عیت وارد ات دا رد به ا یران بیا ید …………………

محمد ولی رییس ا تحا د یه تولید کنند گان و صاد ر کنند گان طلا و جواهر و سنگ های قیمتی ۹۵/۱/۲۳ روز نا مه ا یرا ن

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “ضرورت پاکسازی بازار از کالای قاچاق”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

آمار آنلاین قیمت طلا و سکه کشور

آمار آنلاین قیمت طلا و سکه اتحادیه

قیمت مصوب اتحادیه
انس طلا 000
طلای آبشده 000
دلار 000
یک گرم 18 عیار345500
سکه بهار آزادی 000
سکه امامی4200000
نیم سکه2050000
ربع سکه1050000
سکه یک گرمی0000000

پیوند ها